Jeugdprinsenpaar Pelle I en Demi I

Jeugdprinsenpaar Pelle I en Demi I
t Is gedaon mèt chille, fieëste det is waat wae wille!

Wae, Jeugdprins Pelle de ieërste en Jeugdprinses Demi de ieërste vanne Foekepotters oet Grathem, in ’t jaor 2020, verklaore bie deze:
 
Ten ieërste:
‘t Geheim is verbie, ‘t zwiege is gedaon.
Wae, Prins Pelle en Prinses Demi zeen gruuets óm dit jaor as jeugdprinsepaar vuuerop te moge gaon.
 
Ten twieëdje:
Jeugdprins Gijs en Jeugdprinses Daana bedanktj vuuer ’t aafgeloupe jaor. ’t Waas te gek, ECHT WAOR!!
 
Ten derdje:
Vasteloavendj vere zitj in ós blood. Fieëste, det kinne wae den ouch kei good.
 
Ten veerdje:
Wae doon de voetbal, danssjoon en tróm aan de kantj.
Wae goan hosse mèt de jeugdraod en alle kinjer oet ’t Foekepotterslandj.
 
Ten viefdje:
Mèt de raod, kapel en groeëte Prins vuuerop. Zètte wae gans Grathem oppe kop.
 
Ten zèsdje:
Al zeen wae naog zoeë meug. Wae gaon door, toet smörges vreug.
 
Ten zevendje:
Uuever hoeswerk make hooftj juf Trudie noe effe neet te kalle.
Wae höbbe get anges te doon, woeë wae ouch mótte knalle.
 
Ten achste:
Det ós leiding van  JongNL mèt ós vastelaovendj kumptj vere.
En drie daag inne zaal geit kampere.
 
Ten negendje:
’t Gezóndj laeve laote wae effe achterwaege.
Eine vètte hap mèt cola……. en wae kinne der weer tieëge.
 
Ten tieëndje:
Hoeëpelik zeen Tijs en Meike good oetgerösj en blie.
Want wae höbbe ze gear as adjudante aan ós zie.
 
Ten èlfdje:
Det wae der same mèt uch eine sjieke vastelaovendj van zulle make, ónger ós motto:
 
’T IS GEDAON MÈT CHILLE, FIEEËSTE, DET IS WAAT WAE WILLE