Jeugdprinsenpaar Mike I en Myrne I

Jeugdprinsenpaar Mike I en Myrne I
"In 2011 gaon wae flink Hossen en Fieëste Mèt Mike en Myrne den ieërste"

Proklamatie Jeugdrins Mike 1e en jeugdprinses Myrne 1e

Wae, Prins Mike den ieërste en Prinses Myrne den ieërste van “de Klink”

Jeugdprins en jeugdprinses van de Foekepotters in ut joar 2011 verkloare biej deze :

Ten 1e Det wae hieël bliej zeen, om Jeugdprins en Prinses van het Foekepottersriek te zeen.

Ten 2e Ut is uch zeker neet ontgaon, dèt wae hieej mér mèt 12 man sjtaon.

Ten 3e Dèt wae uch noe laote weite, dèt òs adjudanten Roxanne en Sjors heite.

Ten 4e Hoeswerk maken zal der neet van komme, dus laot meister Wim mer lekker beginne mit gromme.

Ten 5e Dèt wae mit òs hobbies, dansen en voetballen ,

auch mit dees daag flink kinne knalle.

Ten 6e Ut is sjoeën dèt wae dit samen mit Jong Nederland kinne veere, en só ederein met vastelaovendj kinne plezeere.

Ten 7e Det ederein aan de optocht mèt werktj,

só dѐt ut weer eine groëte sjtoet waertj.

Ten 8e Wae moge met dees daag òs huntjes Bobo en Xena neet vergaete, dus zeuke wae nog eames om ze te laote plasse, drinke en aete.

Ten 9e Dèt wae de groeëte prins zulle sjteune,

en als ut echt neet mieër geit , he op òs kan leune.

Ten 10e Det wae ederein vraoge om te hossen en te springe ,

en só same veul plezeer maken en zinge.

Ten 11e Wae gaon mit dees daag knallen en hubbe daorom auch als spreuk:

In 2011 gaon wae flink Hossen en Fieëste
Mèt Mike en Myrne den ieërste