Jeugdprinsenpaar Max I & Jessy I

Jeugdprinsenpaar Max I & Jessy I
"De magische èlf zitj ós in ´t blood, mét drie-kieër-èlf én zès-kieër-èlf, waerd deze vastelaovendj bieëstig good!"

Wae,

Prins Max de ieërste

jóngkhieër vanne Kantjeneer toet Hagerberg, solo-trompettist in spee en goaltjesdeef op ’t voetbalveldj

&

Prinses Jessy de ieërste

höb oeëts de langste haor vanne Alexanderstraot gehadj, bieëstevrindj in hert en neere en toch bang vuuer griezelige sjpinne

 

verklaore as drie-en-dertigste jeugdprinsepaar vanne Foekepotters

in ‘t jaor twieëdoezendjvieftieën bie deze:

 

ten ieërste

Vuuerig jaor woor ´t jeugdprinsepaar Stan & Anke,

gae woordj super vèt cool en wae zegke: danke, danke, danke

 

ten twieëdje

Ich legk de voetbalsjoon en trompet aeve tiedelik ane kantj,

helaas sjpelers vanne D-twieë en Jong Tumult, ich höb noe get angers inne handj

 

ten derdje

Mèt dees daag get minder knuffels vuuer Levi en de bieëste,

want ich höb ´t noe te drök mèt al det fieëste

 

ten veerdje

Hoeswerk van juf Kristel waerdj vuuerluipig neet gemaaktj,

want wae zeen doeër ´t “Pats, Boem, Paaf Foekepot Alaaf” project geraaktj

 

ten viefdje

Väöl tamtam en kabaal huuertj bie oos geweldjige borekèpel,

laot uch huuere in gans Leudal en houwtj duchtig op det vel

 

ten zèsdje

Wae zeen gruuets oppe optochte en kinjerborebroeloft in ós Foekepottersriek,

al is d´r raegen, windj of snieë, wae loupe polonaise, hosse en sjpringe op meziek

 

ten zevendje

Oos leiders van Jóng Nederlandj sjtaon normaal altied vuuer oos Paraat,

noe drei-je wae de rolle óm en maaktj gae ´t mèt ós hieël erg laat

 

ten achste

´t gruite en gezóndj laeve laote wae efkes achterwaege,

eine vètte hap mèt cola . . . en wae kinne d´r weer daag tieëge

 

ten negendje

Det groep acht van De Klink as jeugdraod noe vuuerop geit,

wae gaon flink d´raan en zulle doeër gaon toet nemes mieër rechtop sjteit

 

ten tieëndje

Det ós adjudante dit jaor zeen: . . Fer . . en . . Mirthe,

die kinne deze vastelaovendj dus neet röstig achteruuever zitte

 

ten èlfdje

ouch wae zeen allemaol gek op de èlf

de vastelaovendj begós de èlfdje-vanne-èlfdje

wae twieë zeen toevallig allebei eine kieër èlf

wae vorme dit jaor same de jeugd-raod-van-èlf

en dèt alles ónger oos motto:

 

De magische èlf zitj ós in ´t blood,

mét drie-kieër-èlf  én  zès-kieër-èlf,

waerd deze vastelaovendj bieëstig good!

 

sjoeëne vastelaovendj same, A L A A F !