Oetsjlaag groeëte óptochtj mèt ruum 200 deilnummers!

Wae kieke truuk op ein sjieke groeëte optocht.

Alle winnieërs proficiat mèt eur optocht en alle deilnummers bedanktj vuuer ‘t mètdoon.