Jeugdprinsenpaar Pelle I en Demi I

Op zunjig 12 jannuari 2020 zeen Pelle Koninkx en Demi van der Beek oetgerope toet Jeugdprins Pelle I en Jeugdprinses Demi I.

Pelle I waertj ongersteundj doeër adjudant  Tijs Clerkx en Demi I waertj ongersteundj doeër adjudant Meike Corstjens.

Jeugdprins Pelle I en Jeugdprinses Demi I gaon regere ónger het motto:

’T IS GEDAON MÈT CHILLE

FIEEËSTE, DET IS WAAT WAE WILLE

 

Ongerstaontj de proclomatie van oos jeugdprinsenpaar:

Wae, Jeugdprins Pelle de ieërste en Jeugdprinses Demi de ieërste vanne Foekepotters oet Grathem, in ’t jaor 2020, verklaore bie deze:

Ten ieërste:

‘t Geheim is verbie, ‘t zwiege is gedaon.

Wae, Prins Pelle en Prinses Demi zeen gruuets óm dit jaor as jeugdprinsepaar vuuerop te moge gaon.

Ten twieëdje:

Jeugdprins Gijs en Jeugdprinses Daana bedanktj vuuer ’t aafgeloupe jaor.

’t Waas te gek, ECHT WAOR!!

Ten derdje:

Vasteloavendj vere zitj in ós blood.

Fieëste, det kinne wae den ouch kei good.

Ten veerdje:

Wae doon de voetbal, danssjoon en tróm aan de kantj.

Wae goan hosse mèt de jeugdraod en alle kinjer oet ’t Foekepotterslandj.

Ten viefdje:

Mèt de raod, kapel en groeëte Prins vuuerop.

Zètte wae gans Grathem oppe kop.

Ten zèsdje:

Al zeen wae naog zoeë meug.

Wae gaon door, toet smörges vreug.

Ten zevendje:

Uuever hoeswerk make hooftj juf Trudie noe effe neet te kalle.

Wae höbbe get anges te doon, woeë wae ouch mótte knalle.

Ten achste:

Det ós leiding van  JongNL mèt ós vastelaovendj kumptj vere.

En drie daag inne zaal geit kampere.

Ten negendje:

’t Gezóndj laeve laote wae effe achterwaege.

Eine vètte hap mèt cola……. en wae kinne der weer tieëge.

Ten tieëndje:

Hoeëpelik zeen Tijs en Meike good oetgerösj en blie.

Want wae höbbe ze gear as adjudante aan ós zie.

Ten èlfdje:

Det wae der same mèt uch eine sjieke vastelaovendj van zulle make, ónger ós motto:

’T IS GEDAON MÈT CHILLE

FIEEËSTE, DET IS WAAT WAE WILLE