U bent hier

2020
Mike I
"Mèt Vastelaovendj van kracht, gaon wae fieëste toet wiet inne nacht!"
~
Ich, prins Mike de ieërste, bie de gratie van President Hen, Vorst Bob en de Raod van Èlf, 71e prins van de Foekepotters in 't jaor 2020, proklameer hiebie 't volgendje:
 
Ten 1e
Ich bin gruuets en vinj ‘t ’n ieër óm hie noe as prins oppe buun te staon. 
Same mèt de Raod en gans Grathem zal ich d’r maximaal vuuer gaon.
 
Ten 2e
Sjete op ‘t OLS waas ‘n groeëte wins, naeve ‘n keizer en kuuening hieët sjötterie Sint Severinus noe ouch ‘ne prins.
 
Ten 3e
Det ich mèt dees daag neet gaon sjorre of programmere, dus op ‘t wèrk en bie JongNL zulle ze mich mótte excusere.
 
Ten 4e
V.G Onhoebeldj  hieët noe vuuer ‘t ieërst de scepter en prinsevaere. Ich bin d’r den ouch van uuevertuugdj det ós 7e optochtkreasie super sjiek geit waere! 
 
Ten 5e
Vastelaovendj verbintj jonk en aod, in same dae sjoeëne tied belaeve. Dit jaor is ós daobie niks te gek. Wae gaon alles gaeve!
 
Ten 6e
Al die activiteite wie de optocht, ‘t mertjfieëst en de Foekepop make de Grathemse Vastelaovendj uniek.
Kom det mitmake wantj ’t waertj dit jaor nog sjieker as sjiek.
 
Ten 7e

De luuj die doeër gebrek of zeekdje neet mèt ós mèt kinne, 
huuere d’r aevezieër bie en zulle wae dus mèt ein sjoeën puukske blome verwinne.
Ten 8e

Det jeugdprins Pelle en jeugdprinses Demi mèt de ganse jeugd flink gaon tampieëste en alle aojers laote zeen wie good zie kinne fieëste.
 
Ten 9e
Det wae mèt Door Diek en Dun mèt meziek doeër de straote gaon en nemes mieër stil kan blieve staon.
Wae moge gruuets zeen op zo’n sjieke borekepel,
mèt nemes minder as miene naef Kevin op dae verrèkdje koebel!
 
Ten 10e
Prins zeen det beteikendj nachtbrake. Mèt twieë gooj adjudante zal ich den ouch zeker neet verzake. Dees men höbbe de Vastelaovendj in ‘t blood. Ich benum hiebie Barry en Bert, den kumtj det zeker good!
 
Ten 11e
Det ich dees daag vuuerop zal gaon ónger mien motto:

Mèt Vastelaovendj van kracht, gaon wae fieëste toet wiet inne nacht!
2020
Pelle I en Demi I
"’t Is gedaon mèt chille, fieëste det is waat wae wille!"
~
Wae, Jeugdprins Pelle de ieërste en Jeugdprinses Demi de ieërste vanne Foekepotters oet Grathem, in ’t jaor 2020, verklaore bie deze:
 
Ten ieërste:
‘t Geheim is verbie, ‘t zwiege is gedaon.
Wae, Prins Pelle en Prinses Demi zeen gruuets óm dit jaor as jeugdprinsepaar vuuerop te moge gaon.
 
Ten twieëdje:
Jeugdprins Gijs en Jeugdprinses Daana bedanktj vuuer ’t aafgeloupe jaor. ’t Waas te gek, ECHT WAOR!!
 
Ten derdje:
Vasteloavendj vere zitj in ós blood. Fieëste, det kinne wae den ouch kei good.
 
Ten veerdje:
Wae doon de voetbal, danssjoon en tróm aan de kantj.
Wae goan hosse mèt de jeugdraod en alle kinjer oet ’t Foekepotterslandj.
 
Ten viefdje:
Mèt de raod, kapel en groeëte Prins vuuerop. Zètte wae gans Grathem oppe kop.
 
Ten zèsdje:
Al zeen wae naog zoeë meug. Wae gaon door, toet smörges vreug.
 
Ten zevendje:
Uuever hoeswerk make hooftj juf Trudie noe effe neet te kalle.
Wae höbbe get anges te doon, woeë wae ouch mótte knalle.
 
Ten achste:
Det ós leiding van  JongNL mèt ós vastelaovendj kumptj vere.
En drie daag inne zaal geit kampere.
 
Ten negendje:
’t Gezóndj laeve laote wae effe achterwaege.
Eine vètte hap mèt cola……. en wae kinne der weer tieëge.
 
Ten tieëndje:
Hoeëpelik zeen Tijs en Meike good oetgerösj en blie.
Want wae höbbe ze gear as adjudante aan ós zie.
 
Ten èlfdje:
Det wae der same mèt uch eine sjieke vastelaovendj van zulle make, ónger ós motto:
 
’T IS GEDAON MÈT CHILLE, FIEEËSTE, DET IS WAAT WAE WILLE