U bent hier

2013
Peter I
"Mèt polonais en ’n pilske komme wae in Grathem op gang. Drie daag vastelaovendj, des niks te lang!"
~

 

Ich, Prins Peter de 1e,
64e prins van De Foekepotters in ‘t jaor 2013 proklameer hiebie ‘t
volgendje:
 
Ten 1e:
Det ich noe mot concludere det CV De stuujkers ein good nèst is veur prinse.
Ich bèn al de 5e, det zooje de Naeve zich winse.
 
Ten 2e
Renne, Fietse en zwumme geit de komendje waeke aan de kantj, want noe gaon ich veurop in het
Foekepotterslandj.
 
Ten 3e
Bienao twintjig jaor geleeje streek ich vanoet Itter in Grathem nieer. Det ich noe veurop maag gaon
haaj ich noejt gedachtj, mer vinj ich ein groeate ier.
 
Ten 4e
Det der in het kroekelandj de komendje tied niks geit gebeure, behalve den het verseere in roeaj
gael, greune, mer ouch blauw en witte kleure.
 
Ten 5e
Det der minse zeen die vanwege zeekdje neet mèt kinne doon en det wae dao mèt ein pekske of
bleumke langs zullen gaon.
 
Ten 6e
Det ich same met Jeugdprins Jaap en mien dochter Jeugdprinses Lisa eine sjoeane vastelaovendj
gaon belaeve.
Ich weit zeker det wae nao dees daag zulle zegke; zoeaget maakse mèr eine kieer mèt in dien laeve.
 
Ten 7e
Det de optocht in Grathem kan iefere met dae in eeder groeate stad. Einzelgangers, wages en
groepe vol pracht en praal, en aansloetendj ein bal oppe merktj en inne zaal.
 
Ten 8e
Det ‘Doeër Diek en Dun’ veural door mot gaon mèt laeve maake en tampieëste.
Veur mich is in eeder geval eine wins; ‘vannacht ein serenaatje bie de prins’.
 
Ten 9e
Det het in hoeze Van Hulzen mèt ein jeugdprinses en eine Prins eine groeate ongerein geit waere.
Wae zulle dus good op motte passe op dae kroean en op die vaere.
 
Ten 10e
Om ouch met aswoonsdig nog alik de deur oet te kinne gaon, höb ich mien adjudante die achter mich
staon. Die men laote mich neet in de steek: Roger Houben en Paul Beek.
 
Ten 11e
Det ich dees Vastelaovusdaag veurop zal gaon onger ut motto;
Mèt polonais en ’n pilske komme wae in Grathem op gang. Drie daag vastelaovendj, des niks te lang!
 
Alaaf
 
Zoeë gegaeve op 26 jannewari 2013 te Grathem inne zaal.
 
Prins Peter 1e
2013
Jaap I en Lisa I
"Mèt Lisa en Jaap aan ut roer, wurdtj de Foekepotters-carnaval VET STOER!!"
~

Wae, Jeugdprins Jaap d’n 1e en Jeugdprinses Lisa de 1e vanne Foekepotters, in ’t jaor 2013, verklaore bie deze:

 
Ten 1e Aan ós pap en mam:
Gae moogtj os noe op henj drage.
En pas nao dees daag hie euver klage.
 
Ten 2e Euver ut Aete:
Mèt de Carnaval kinse ut gruiten waal vergaete.
Wae wille allein mèr eine vette hap aete.
 
Ten 3e Wae goan Fieëste:
Want det zit os in ut blood.
Wae gaon der tegenaan mèt gooie mood.
 
Ten 4e Meister Wim en Juffrouw Trudie:
Es wae gaon fieëste is de Citotoets achter de rök, 
Dus meister Wim en juffrouw Trudie maaktj uch maar neet mieër drök.
 
Ten 5e Wae winse:  
Det ut eine carnaval weurdtj met ein sociaal gezicht.
Want auch wae zeen veur twitter, hyves en facebook gezwichtj.
 
Ten 6e Same met de groeëte prins:
Zitte wae ut durp oppe kop.
En es dae meug is gaon wae waal veurop.
 
Ten 7e Wae hope veur de optocht:
Det alle kinjer get sjoens goan verzinne.
Want met vastelaovendj kinse neet jonk genog beginne.
 
Ten 8e Aan sjporte motte we efkes neet dinke:
Wae laote de voetbal en ut tennisracket staon.
Omdet we drie daag in de polonaise veurop gaon.
 
Ten 9e Wae staon PARAAT es Kameraad:
En zeen trouw aan de eed.
Allein zuut JN os noe effe neet.
 
Ten 10e Os Adjudante
Bob en Jacky zeen hopelik oetgerusj en blie.
Want ze motte draan es adjudante aan os zie!
 
Ten 11e  Wae gaon d’r same mèt uch ein groeët fieëst van make,onger ós motto:
Mèt Lisa en Jaap aan ut roer, wurdtj de Foekepotters-carnaval VET STOER!!